Selecteer een pagina

Privacy Statement VerhuisCadeau

VerhuisCadeau 

Inschrijfnummer KvK: 86186949

Met dit privacy-beleid geven wij informatie over de verwerking door VerhuisCadeau van jouw persoonsgegevens, en wat jouw rechten hierin zijn.

Welke persoonsgegevens verwerkt VerhuisCadeau van mij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres, adresgegevens, contactgegevens en datum van verhuizing. Wij krijgen via verschillende  kanalen jouw persoonsgegevens binnen. Op de website door een aanvraag voor het VerhuisCadeau, via onze nieuwsbrief of externe partners. Wij verwerken gegevens die jij zelf hebt ingevuld en cookies die we verzamelen op het moment dat je een website van ons bezoekt.

VerhuisCadeau voucherpakket

VerhuisCadeau verzamelt de volgende persoonsgegevens op basis van de overeenkomst voor het cadeaupakket, om uitvoering te geven aan de overeenkomst.  Jouw persoonsgegevens worden door VerhuisCadeau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen en op basis van de overeenkomst voor het cadeaupakket:

 • Communicatie omtrent de registratie en verzending van het cadeaupakket;
 • Het verzenden van het cadeaupakket (door een derde partij);
 • Het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven;
 • Om uitvoering te geven aan de cadeaupakket overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VerhuisCadeau de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-Adres;
 • Geslacht;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens omtrent je verhuizing en huis.

Jouw persoonsgegevens worden door VerhuisCadeau opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot na je volgende verhuizing.

Hoe gaat VerhuisCadeau met mijn persoonsgegevens om?

VerhuisCadeau vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden aan de hand van de volgende principes.

 • VerhuisCadeau verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is, bijvoorbeeld toestemming, de uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang;
 • VerhuisCadeau is transparant in hoe de persoonsgegevens verwerkt worden, onder andere door inzicht te geven in welke persoonsgegevens wij van je verwerken en welke andere partijen daar mogelijk ook inzage in hebben;
 • VerhuisCadeau verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel. VerhuisCadeau verwerkt vervolgens de gegevens niet verder dan op een met het doel onverenigbare wijze;
 • VerhuisCadeau draagt er zorg voor dat persoonsgegevens juist zijn, en als dat nodig is, worden geactualiseerd;
 • VerhuisCadeau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • VerhuisCadeau heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens veilig te houden. VerhuisCadeau gebruikt moderne technieken om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Verder heeft VerhuisCadeau niet alleen naar de techniek gekeken, maar ook naar hoe VerhuisCadeau als organisatie met persoonsgegevens omgaat. Wie heeft er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens en wanneer dienen je persoonsgegevens verwijderd te worden.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van het cadeaupakket: dit is een overeenkomst. Wij verwerken jouw adresgegevens om te weten waar het cadeaupakket naartoe moet.

Toestemming

Andere gegevens verkrijgen wij met jouw toestemming. Je mag zelf beslissen of je dit wel of niet wilt delen. De website verhuiscadeau.nl is bijvoorbeeld te gebruiken zonder een profiel aan te maken. In dat geval verzamelen wij alleen gegevens om de functionaliteit van de website te kunnen verbeteren, zoals het verhogen van de performance en voorkomen van foutmeldingen. Je kunt er ook voor kiezen om jouw profiel persoonlijk te maken. We verwerken in dat geval de gegevens die je zelf invult: naam, e-mailadres, geslacht, adresgegevens, verhuisgegevens en of je de nieuwsbrief wil ontvangen. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk te kunnen adviseren over diensten en producten die goed bij jou passen. Je mag deze toestemming altijd weer intrekken. VerhuisCadeau zal deze gegevens dan verwijderen. Bij de aanvraag van het cadeaupakket vragen wij ook om een verhuisdatum in te voeren. Je geeft ons daarmee expliciet toestemming om deze informatie te verwerken en om informatie te ontvangen met betrekking tot je verhuizing.

Jouw e-mailadres zal door VerhuisCadeau worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld speciale aanbiedingen en andere producten van onze partners. In iedere e-mail nemen wij een mogelijkheid op om je hiervoor apart uit te schrijven. 

Gerechtvaardigd belang

Tot slot verwerkt VerhuisCadeau gegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Door bijvoorbeeld een cadeaupakket naar je adres te sturen wanneer we je adres ontvangen via een van onze partners.

Gepersonaliseerde aanbiedingen

Op onze website worden cookies van digitalAudience en VerhuisCadeau geplaatst. Deze cookies maken het mogelijk om op andere websites, advertenties aan jou te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses. Dit kunnen advertenties zijn van verschillende partijen (Bijvoorbeeld Google DV360).

Overige verwerkingsgronden

In speciale gevallen dienen wij persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor een taak in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) jouw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. 

Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

VerhuisCadeau deelt enkel persoonsgegevens met derden wanneer dit nodig is voor het versturen van het cadeaupakket. Denk hierbij aan de hostingprovider, direct mail partners en verzendbedrijven.

Hoe beveiligt VerhuisCadeau mijn persoonsgegevens?

VerhuisCadeau heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens veilig te houden. VerhuisCadeau gebruikt moderne technieken om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Verder heeft VerhuisCadeau niet alleen naar de techniek gekeken, maar ook naar hoe VerhuisCadeau als organisatie met persoonsgegevens omgaat.

Wie heeft er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens en wanneer dienen je persoonsgegevens verwijderd te worden. Als VerhuisCadeau gebruikt maakt van anderen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens dan controleren wij de beveiligingsmaatregelen van deze partij en leggen deze afspraken vast.

Wat zijn mijn rechten?

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je ook rechten. Uiteraard respecteren wij die. Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: jouw persoonsgegevens bekijken.
  Je hebt er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Het doel hiervan is dat je kunt controleren of je gegevens juist en volledig zijn.
 • Het recht op rectificatie: aanpassen van je gegevens.
  Je hebt het recht ons te vragen om jouw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze onjuist zijn.
 • Het recht op gegevenswissing: verwijderen van je gegevens.
  Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kunnen wij doen in de volgende gevallen:
  • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden   is om deze persoonsgegevens te bewaren;
  • Jij trekt je toestemming voor de verwerking van de gegevens in;
  • Jij hebt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zwaarwegende gronden om de gegevens te verwerken;
  • Wij verwerken jouw persoonsgegevens onrechtmatig.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
  In de volgende situaties mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken:
  • Je twijfelt aan de juistheid van de informatie;
  • Wij verwerken jouw persoonsgegevens onrechtmatig;
  • Wij hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar jij hebt ze nog nodig voor rechtsvordering;
 • Je hebt bezwaar tegen de verwerking vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking.
  Het kan zijn dat je van mening bent dat jouw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van VerhuisCadeau om jouw gegevens te mogen gebruiken.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
  Om onze dienstverlening zo persoonlijk mogelijk te maken, kunnen bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd om een profiel op te stellen. Hier word je altijd vooraf over geïnformeerd en je dient nadrukkelijk toestemming te geven, maar je hebt het recht om alsnog bezwaar te maken.

Wil je een beroep doen op jouw rechten, dan kun je je verzoek richten aan privacy@verhuiscadeau.nl. Hoe specifieker je bent bij je aanvraag, hoe beter we jouw vraag kunnen behandelen. We kunnen je vragen om een identificatiemiddel of veiligheidsvraag. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders jouw rechten uitoefent.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat VerhuisCadeau niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat VerhuisCadeau een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van jou heeft ontvangen, zullen wij jou informeren. Daarbij zullen wij aangeven of en hoe wij aan jouw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan VerhuisCadeau de reactietermijn van een maand verlengen. Wij zullen in dat geval binnen één maand aan je kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

De contactgegevens van VerhuisCadeau zijn:

Gegevens organisatie

Naam: VerhuisCadeau

KvK-nummer: 86186949

Algemeen e-mailadres: privacy@verhuiscadeau.nl

Website: verhuiscadeau.nl

Als je vragen hebt over deze verklaring, dan kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via privacy@verhuiscadeau.nl t.a.v. de functionaris van de gegevensbescherming.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van VerhuisCadeau, een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en/of met jouw rechten omgaan. Je kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 10 juli 2021 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op onze website bekend gemaakt. Bekijk daarom regelmatig dit document  voor een update van ons privacy statement. Wij behouden ons het recht voor de samenstelling van het cadeaupakket en de voorwaarden waaronder deze worden verstrekt  aan te passen zonder dat wij dit persoonlijk kenbaar maken.

VerhuisCadeau ...